پویش اطعام غدیر سال ۱۴۰۳

اطعام غدیر
پویش بزرگ اطعام غدیر سال ۱۴۰۳
تهیه ۱۱۰ هزار پرس چلوکباب، توزیع در مناطق محروم
0 پرس ۱۱۰,۰۰۰
نوع مشارکت
Pors Bishtar
پرس
Pors Kamtar
۸۰۰,۰۰۰ریال