همدلی به سبک عقیقه

قیمت هر رأس گوسفند مناسب با توجه به وزن و نرخ آن متغیر و بین پنج تا هفت میلیون تومان میباشد.
جنسیت
دخترِ
اولویت مصرف