همدلی به سبک عقیقه

قیمت هر رأس گوسفند با توجه به وزن و نرخ آن متغیر و بین دو تا سه میلیون تومان میباشد.
جنسیت
دخترِ
اولویت مصرف