پویش افطار رمضان
تهیه و توزیع ٣۱٣ هزار بسته افطار
بین محرومین سراسر کشور
به نیت تعجیل در ظهور امام زمان (عج)

همدلی به سبک عقیقه

۴۶ عقیقه ۳۱۳
مصرف گوشت عقیقه های این ماه برای تهیه و توزیع ٣۱٣ هزار بسته افطار بین محرومین سراسر کشور

قیمت هر رأس گوسفند مناسب با توجه به وزن و نرخ آن متغیر و بین دو و نیم تا سه و نیم میلیون تومان میباشد.
جنسیت
دخترِ
اولویت مصرف