رد مظالم

پرداخت آنلاین رد مظالم

اگر در گذشته خسارتی به کسی زده ایم و صاحبان حق را نمی توانیم پیدا کنیم باید با اجازه مجتهدین معادل مبلغ را رد مظالم به فقرا بدهیم.
تومان