رد مظالم

طبق نظر آیت‌الله خامنه‌ای برای پرداخت مالی که به عنوان رد مظالم یا مجهول المالک باید به فقیر داده شود، واجب نیست از مرجع تقلید اجازه گرفته شود؛ بلکه کسب اجازه بنا بر احتیاط مستحب است.

پرداخت آنلاین رد مظالم

اگر در گذشته خسارتی به کسی زده ایم و صاحبان حق را نمی توانیم پیدا کنیم باید با اجازه مجتهدین معادل مبلغ را رد مظالم به فقرا بدهیم.
ریال