کفاره روزه

بر مبنای

روزه عمد
Pors Bishtar
روز
Pors Kamtar
ریال
کفاره روزه عمد: روزی ۳۰۰ هزار تومان

روزه عذر
Pors Bishtar
روز
Pors Kamtar
ریال
کفاره روزه عذر(غیر عمد): روزی ۵ هزار تومان