پویش افطار رمضان
تهیه و توزیع ٣۱٣ هزار بسته افطار
بین محرومین سراسر کشور
به نیت تعجیل در ظهور امام زمان (عج)

رزمایش همدلی

ماه رمضان

مبلغ مشارکت(تومان)
۰
مشارکت کنندگان(نفر)
۰
مصرف همدلی های این ماه برای تهیه و توزیع ٣۱٣ هزار بسته افطار بین محرومین سراسر کشور
تومان