غدیر | همدلی به سبک قربانی

الحمدالله قربانی ۱۱۰ راس گوسفند ماه مبارک رمضان
جهت توزیع گوشت بین محرومین تامین شد
قیمت هر رأس گوسفند مناسب با توجه به وزن و نرخ آن متغیر و بین هفت تا هشت میلیون تومان میباشد.
نوع مشارکت شما
مبلغ دلخواه
ریال
اولویت مصرف