پویش همدلی به سبک قربانی


قیمت هر رأس گوسفند مناسب با توجه به وزن و نرخ آن متغیر و بین دو و نیم تا سه و نیم میلیون تومان میباشد.
نوع مشارکت شما
مبلغ دلخواه
ریال
اولویت مصرف