همدلی به سبک قربانی

قیمت هر رأس گوسفند با توجه به وزن و نرخ آن متغیر و بین دو تا سه میلیون تومان میباشد.
نوع مشارکت شما
مبلغ دو میلیون تومان برای هر رأس گوسفند بعنوان علی الحساب دریافت، و ما به التفاوت آن پس از انجام قربانی به اطلاع میرسد.
Pors Bishtar
گوسفند
Pors Kamtar
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
اولویت مصرف