پویش افطار رمضان
تهیه و توزیع ٣۱٣ هزار بسته افطار
بین محرومین سراسر کشور
به نیت تعجیل در ظهور امام زمان (عج)

همدلی به سبک قربانی

۴۴ گوسفند ۳۱۳
مصرف گوشت قربانی های این ماه برای تهیه و توزیع ٣۱٣ هزار بسته افطار بین محرومین سراسر کشور

قیمت هر رأس گوسفند مناسب با توجه به وزن و نرخ آن متغیر و بین دو و نیم تا سه و نیم میلیون تومان میباشد.
نوع مشارکت شما
مبلغ دو و نیم میلیون تومان برای هر رأس گوسفند بعنوان علی الحساب دریافت، و ما به التفاوت آن پس از انجام قربانی به اطلاع میرسد.
Pors Bishtar
گوسفند
Pors Kamtar
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
اولویت مصرف