همدلی به سبک قربانی

هزینه قربانی گوسفند حدود دو میلیون تومان می باشد که ما به التفاوت مازاد، صرف در قربانی دیگری می گردد.
نوع مشارکت شما
Pors Bishtar
گوسفند
Pors Kamtar
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
اولویت مصرف