همدلی به سبک قربانی


قیمت هر رأس گوسفند مناسب با توجه به وزن و نرخ آن متغیر و بین دو و نیم تا سه و نیم میلیون تومان میباشد.
نوع مشارکت شما
مبلغ دو و نیم میلیون تومان برای هر رأس گوسفند بعنوان علی الحساب دریافت، و ما به التفاوت آن پس از انجام قربانی به اطلاع میرسد.
Pors Bishtar
گوسفند
Pors Kamtar
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
اولویت مصرف