پویش همدلی برای ظهور

پویش افطار رمضان
تهیه و توزیع ٣۱٣ هزار بسته افطار
بین محرومین سراسر کشور
به نیت تعجیل در ظهور امام زمان (عج)
۲۰۳,۴۳۵ بسته ۳۱۳,۰۰۰
فرصت مشارکت به پایان رسیده است