نذر آب

مبلغ مشارکت(ریال)
۰
مشارکت کنندگان(نفر)
۰
طرح نذر آب به مناطق محروم
در طرح نذر آب، مبالغ جمع آوری شده صرف خرید تجهیزات و اجرای لوله گذاری برای آبرسانی پایدار به چند روستای محروم در استان #خوزستان خواهد شد. کار اجرایی این طرح از ابتدای ماه محرم شروع شده و گروه های جهادی در روستاهای مورد نظر مشغول فعالیت هستند. مبلغ مورد نیاز برای اجرای کامل این پروژه حدودا ۵٠٠ میلیون تومان برآورد شده است.
ریال