پویش اطعام غدیر سال ۱۴۰۰

۱۱۰ هزار پرس تامین شد
۳۳,۸۱۳ پرس ۱۱۰,۰۰۰